CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

26 thủ tục hành chính mới lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
Ngày đăng 15/06/2021 | 13:06  | Lượt xem: 19

Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 2974/QĐ-BCA-C07 ngày 04/5/2021 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ những thủ tục trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 2974/QĐ-BCA-C07 ngày 04/5/2021 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ những thủ tục trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an. Theo đó, những thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ cụ thể như sau:

1. Thủ tục hành chính mới ban hành

Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp trung ương gồm 7 thủ tục: Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân; Cấp đổi chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ; Cấp lại chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ; Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy; Cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy; Kiểm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

- Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp tỉnh gồm 10 thủ tục: Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa; Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa; Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt; Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân; Cấp đổi chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ; Cấp lại chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ; Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy; Cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy; Kiểm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

- Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp huyện gồm 8 thủ tục: Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy; Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy; Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy; Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở; Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa; Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa; Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt; Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân.

- Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp xã gồm 1 thủ tụcPhục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân.

2. Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung

- Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp trung ương gồm 11 thủ tục: Cấp Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy; Cấp đổi Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy; Cấp lại Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy; Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy; Cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy; Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy; Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy; Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ; Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy; Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy; Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

- Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp tỉnh: Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy; Cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy; Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy; Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy; Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở; Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ; Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy; Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy; Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

3.Thủ tục hành chính bị bãi bỏ

- Bãi bỏ 4 thủ tục hành chính cấp trung ương: Bổ sung Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy; Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy, chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới; Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy, chữa cháy đối với các dự án, công trình; Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

- Bãi bỏ 5 thủ tục hành chính cấp tỉnh gồm: Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy, chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới; Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy, chữa cháy đối với các dự án, công trình ; Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ; Thông báo cam kết về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và đối với cơ sở; Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

                                                                                                                                                             Theo: PBPL