CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

KẾ HOẠCH QUẢN LÝ THÔNG TIN TRÊN HỆ THỐNG BÁO, TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ, TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ, MẠNG XÃ HỘI ĐẢM BẢO AN NINH THÔNG TIN MẠNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2022
Ngày đăng 10/06/2021 | 21:07  | Lượt xem: 34

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch quản lý thông tin trên hệ thống báo, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử, mạng xã hội đảm bảo an ninh thông tin mạng giai đoạn 2021 - 2022.

Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 04/6/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về quản lý thông tin trên hệ thống báo, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử, mạng xã hội đảm bảo an ninh thông tin mạng giai đoạn 2021 - 2022.

(Chi tiết tại đây)

UBND quận Hai Bà Trưng